گلزار و سیدی ادامه نمی‌دهند

اخبار هنری:

هومن کبیری تهیه کننده سریال گیسو گفت:زمانی که باآقای هادی قراردادبرای کارگردانی سریال گیسو بستم اوسریال موفق«عاشقانه ۱»را باتهیه کنندگی من درکارنامه‌اش داشت ودرحال فیلمبرداری سریال«دل»بود که به پخش نرسیده بود وماخروجی کارراندیده بودیم
علیرغم انتقادات گسترده نسبت به سریال«دل»جناب هادی همچنان مدافع جدی کیفیت اثربودند
بخاطردواثر اخیرآقای هادی،از سوی پلتفرم برای کارگردانی ایشان تردیدهایی به وجودآمد البته یکبارهم منجربه فسخ قرارداد شد.
گلزارگفت که اگرفرصت جدیدی به کارگردان بدهیم وموجب دل‌شکستگی نشویم اتفاق خوبی رخ دهدو گلزارهم بعداً ازاین اتفاق پشیمان شد.
تنهاکسی که ازکارگردانی هادی رضایت داشت فرزادفرزین بامحبت بود.
هومن سیدی بعدازساخت سریال قورباغه بواسطه لطفش به من دعوت من راپذیرفت
به گلزار دستمزد دوسال پیش او راپرداخت کردم واوهم فروتنانه پذیرفت
بازیگران اصلی هومن سیدی و گلزار که فصل اول«گیسو» هم باضمانت من قبول کردندحاضربه ادامه همکاری باجناب هادی نیستند بااینکه من ازصمیم قلب اورا دوست دارم اگرفصل بعدی درکارباشد درخدمت ایشان نخواهیم بود

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید